Stadgar för FF Lärkan rf

 
1 § Namn och hemort
2 § Syfte
3 § Medlemskap
4 § Styrelse
5 § Styrelsens sammanträden & beslut
6 § Tecknande av föreningens namn
7 § Gruppombud
8 § Föreningens räkenskaper
9 § Årsmöte
10 § Årsmötets ärenden
11 § Införskaffande av medel för verksamheten
12 § Ändring av stadgarna, upplösning
13 § Föreningslagen

 

1 § Namn och hemort

Föreningens namn är Föräldraföreningen Lärkan rf och dess hemort är Helsingfors.
 

2 § Syfte

Föreningens syfte är att företräda föräldraopinionen i frågor som gäller undervisning och fostran i förhållande till skola och samhälle och arbeta för samarbete mellan hemmen och Gymnasiet Lärkan.
För att uppnå sitt syfte samarbetar föreningen med gymnasiets officiella organ och Haga lågstadieskola, som verkar i samma fastighet, samt bedriver informationsverksamhet, ordnar diskussioner, kurser, seminarier, utflykter och studiebesök samt övrig verksamhet som befrämjar ett gott samarbete.


3 § Medlemskap

Till medlem i föreningen antas vårdnadshavare till elev i Gymnasiet Lärkan. Dessutom antas lärare vid gymnasiet. Övriga personer, vilka är intresserade av föreningens verksamhet antas av styrelsen på basis av ansökan.
Medlemmar betalar avgift till föreningen enligt årsmötesbeslut.


4 § Styrelse

Föreningens ärenden handhas av en styrelse bestående av en ordförande och fyra medlemmar. En befullmäktigad lärarrepresentant kan delta i styrelsens möten utan rösträtt. Ordföranden och minst två av styrelseledamöterna bör vara vårdnadshavare till elev i skolan. Ordföranden väljs för ett år och kan återväljas högst två gånger.
Styrelsen väljs för ett år i sänder. Styrelsen utser inom sig viceordförande, som samtidigt verkar som huvudgruppombud, samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.
Styrelsemedlem bör vara myndig.
 

5 § Styrelsens sammanträden & beslut

Styrelsen sammanträder på ordförandens eller viceordförandens kallelse, eller då minst två ledamöter så önskar.
Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt två ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgör mötesordförandens röst. Vid personval avgör lotten.


6 § Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera tillsammans med sekreteraren eller kassören.


7 § Gruppombud

För att biträda styrelsen utser vårdnadshavarna ett eller flera ombud för varje basgrupp för ett verksamhetsår i sänder. Till gruppombud kan väljas vårdnadshavare till elev i ifrågavarande basgrupp.
Gruppombud fungerar som förbindelselänk mellan styrelse och föreningens medlemmar.


8 § Föreningens räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas årligen per 31.7. Räkenskaperna samt bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse skall tillställas revisorerna minst tre veckor före årsmötet. Revisorerna avger skriftligt utlåtande till styrelsen senast två veckor före årsmötet.


9 § Årsmöte

Föreningens beslutanderätt utövas av årsmötet, som hålls årligen före utgången av november månad.
Styrelsen utfärdar möteskallelse senast sju dagar före mötet, antingen skriftligen till alla medlemmar, eller genom annons i en dagstidning, som utkommer i Helsingfors. Om föreningens medlemmar kräver att något ärende skall behandlas vid årsmötet, skall styrelsen skriftligen meddelas därom minst 48 timmar före årsmötet.
Styrelsen sammankallar till extraordinarie föreningsmöte vid behov, eller om minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av angivet ärende.
Besluten fattas med enkel majoritet, förutom besluten i 12 §. Varje betalande medlem har en röst. Faller rösterna lika avgör lotten.
Årsmötet och föreningsmötet är beslutfört om det är sammankallat såsom ovan stadgas.


10 § Årsmötets ärenden

Årsmötet behandlar följande ärenden:
1. Öppnande av mötet
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare, vilka även vid behov fungerar som rösträknare.
3. Konstaterande huruvida mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
4. Godkännande av föredragningslista.
5. Presentation av bokslut, revisorernas utlåtande och verksamhetsberättelse.
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga.
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgift.
8. Val av föreningsordförande och styrelseledamöter.
9. Val av två revisorer för verksamhetsåret och en suppleant för dessa.
10. Övriga ärenden.
Årsmötets protokoll undertecknas av mötesordföranden och mötessekreteraren och justeras av de protokolljusterare, som mötet utsett.
 

11 § Införskaffande av medel för verksamheten

Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom medlemsavgifter och genom att ordna basarer, loppmarknader, fester och insamlingar.
Föreningen kan motta gåvor, testamenten samt bidrag och förvalta dessa enligt givarens önskemål och föreskrifter, eller på övrigt lämpligt sätt verka för att förmögenheten förkovras.
 

12 § Ändring av stadgarna, upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas med minst 3/4 majoritet av de avgivna rösterna vid i 9 § nämnt årsmöte eller extraordinarie föreningsmöte.
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande möten enligt 9 §, vilka skall hållas med minst en månads mellanrum.
Vid upplösning av föreningen skall dess medel användas för att främja svenskspråkiga kulturändamål i Helsingfors på ett sätt, som sista föreningsmötet bestämmer.


13 § Föreningslagen

I övrigt tillämpas gällande föreningslag.